Περιβαλλοντική Πολιτική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. περιλαμβάνει:

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Η συνολική πολιτική της εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, εκφράζεται με τις αρχές και τις πεποιθήσεις της Διοίκησης στον τομέα αυτό και παρέχει τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα στελέχη για την εφαρμογή τους, ενώ είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική στρατηγική κατεύθυνση της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε..

 

Ειδικότερα, η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. δεσμεύεται:

 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τα θεσμοθετημένα Περιβαλλοντικά Μέτρα και τις Αρχές της και να υλοποιεί συντονισμένες δράσεις και προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός της είναι η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Ότι η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των ορυκτών και φυσικών (αέρα, ήλιου, νερού και καυσίμων) πόρων, ο έλεγχος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο έλεγχος του αέρα αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
 • Ότι η προσπάθειά της για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων, αλλά περιλαμβάνει και την αυτοδέσμευσή της για τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων των δραστηριοτήτων της.
 • Να συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

 

 

Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος

 • Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ως Εταιρεία πέραν των νομικών της υποχρεώσεων.
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα προγράμματα και τον σχεδιασμό της.
 • Διαχείριση των απειλών και ευκαιριών που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της.
 • Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης.
 • Μείωση της κατανάλωσης και της Ενέργειας.
 • Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης.
 • Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται με τη θέσπιση και υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων και προληπτικών ενεργειών.
 • Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του προσωπικού.
 • Παρακίνηση των συνεργατών (προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων προς το περιβάλλον.
 • Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και των εφαρμογή κανονισμών και αρχών.

Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκησή της.

 

espa-logo
espa-logo