Πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (ΣΥΑΕ) της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ περιλαμβάνει:

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Η συνολική πολιτική της εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, εκφράζεται με τις αρχές και τις πεποιθήσεις της Διοίκησης στον τομέα αυτό και παρέχει τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα στελέχη για την εφαρμογή τους, ενώ είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική στρατηγική κατεύθυνση της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Ειδικότερα, η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.  δεσμεύεται για:

  • Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητές της.
  • Την παροχή ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
  • Την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
  • Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
  • Την ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων, ιδιαίτερα του προτύπου ISO 45001:2018.

 

Προς τούτο, η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.  καθιερώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα  τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών και δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωσή του.

 

Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι:

  • Η διενέργεια εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίησή της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η εκπόνηση σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών, οδηγιών, όπου είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη κινδύνων.
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
  • Η διαφανής επικοινωνία και διαβούλευση για τα θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια.
  • Η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων, της τήρησης των διαδικασιών και του σεβασμού των κανόνων που έχουν θεσπιστεί με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

 

 

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και η δέσμευση του καθενός μας θα εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας.

 

Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής της Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκησή της.

espa-logo
espa-logo