Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας

 

Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας

Η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ), αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής και αδιάκοπης λειτουργίας της προς όφελος των πελατών, μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών της και έχει υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ/BCMS), σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2019.

Η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

            ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ θέτει στρατηγικούς και τακτικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους, τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά τους.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της, δεσμεύεται για την ικανοποίηση τους, για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22301:2019, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και διαθέτει τους  απαιτούμενους πόρους για το σκοπό αυτό.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτική βάση, καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ισχύ και εφαρμογή της.

 

espa-logo
espa-logo