Πολιτική κατά της δωροδοκίας

 

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας / Διαφθοράς

H Δωροδοκία/δωροληψία και η Διαφθορά αποτελούν κύριες απειλές της χρηστής διοίκησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ηθικής και της καλής πίστης μεταξύ συναλλασσόμενων καθώς υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.

Η Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (εφεξής η «Εταιρεία») διαχειρίζεται με μηδενική ανοχή περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Η Εταιρεία δρα με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα. Η διοίκηση της ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δεσμεύεται να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Επιθυμεί δε να διασφαλίσει ότι το σύνολο των συνεργατών της εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές.

Η διαφθορά μπορεί να οριστεί ως κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας για προσωπικό όφελος. Τα οφέλη μπορεί να είναι χρηματικά ή/και μη χρηματικά. Μπορεί να λάβει δε πολλές μορφές. Ο εντοπισμός τέτοιων περιστατικών για το λόγο αυτό δεν είναι πάντα εύκολος. Η συνδρομή όλων για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων είναι αναγκαία.

Η παρούσα πολιτική δεν έχει ως στόχο να απαγορεύσει πρακτικές φιλοξενίας ή/και ψυχαγωγίας, οι οποίες είναι ανάλογες, κανονικώς καταγεγραμμένες και νόμιμες στη δικαιοδοσία εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα. Πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια και να μη δημιουργούν οιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων, οιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα.

Να σημειωθεί ότι η ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δεν διαχωρίζει μεταξύ πληρωμών διευκόλυνσης και δωροδοκίας. Αμφότερες απαγορεύονται ρητώς, ακόμα κι αν κάποια πληρωμή είναι μικρή ή ακόμη και αποδεκτή κατά τις τοπικές συνήθειες και έθιμα. Ο όρος πληρωμή διευκόλυνσης αναφέρεται συνήθως στις περιπτώσεις όπου ένα χαμηλό χρηματικό ποσό προσφέρεται σε υπάλληλο ώστε να εξασφαλισθεί ή να επισπευσθεί η εκτέλεση μιας συνήθους ή απαραίτητης ενέργειας, την οποία δικαιούται νομίμως το άτομο που πραγματοποιεί την πληρωμή.

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δεν προβαίνει σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα.

Κάθε μέλος της ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, εργαζόμενος και συνεργάτης αυτής πρέπει να εναντιώνεται σε φαινόμενα δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και να ενημερώνει τη διοίκηση για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα.

Συνεργάτες μας και τρίτα μέρη μπορούν να αναφέρουν ειλικρινώς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται  δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτούς, περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς  που συνδέονται με τη δράση της ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στη διοίκηση αυτής. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ερευνά όλες τις αναφορές. Οι αναφορές  πρέπει να  πραγματοποιούνται ειλικρινώς και με καλή πίστη στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά, αξιώνοντας κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που τυχόν της προκληθεί, εξαιτίας δόλιας, ψευδούς και απατηλής αναφοράς περί «περιστατικών»  δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς.

 

 

espa-logo
espa-logo